Vedtægter for

 

Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseums Venner

 

 

 

 §1 Foreningens navn

Foreningens navn er Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseums Venner. Dens hjemsted er i Guldborgsund Kommune.

 

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er, at støtte Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum, for derved at hjælpe med udbredelsen af kendskabet til museet.

Venneforeningen kan i øvrigt arrangere andre aktiviteter efter eget ønske og behov.

 

§3 Medlemskab

Enhver kan blive medlem af foreningen, uanset bopæl. Enkelt personer, ægtepar/samboende, foreninger, klubber, institutioner, og firmaer kan blive medlemmer.


Hvert medlemskab råder over én stemme ved generalforsamlingen. Ægtepar/samboende har dog 2 stemmer, når begge er mødt, og de har et familiemedlemskab.


Stemmeretten kan ikke overdrages til en anden person.


Alle medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde udnævne kontingent frie medlemmer.

Ved indmeldelse efter den 1/10 er man kontingent fri året ud, og betaler først kontingent for det efterfølgende år

 

§4 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. På lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges der én suppleant.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems afgang i utide, indtræder suppleanten i dennes sted.


Formanden indkalder til første bestyrelsesmøde straks efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer en næstformand og en sekretær på det første bestyrelsesmøde.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig i møde og ved en evt. afstemning efter simpelt flertal. Bestyrelses hvervet er ulønnet.


Større økonomiske beslutninger skal forelægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


Der føres protokol over bestyrelsesmøder. Formand og sekretær underskriver referater af bestyrelsesmøder.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker på formandens foranledning eller evt. 2 af bestyrelsesmedlemmerne.


Bestyrelses suppleanten inviteres med til alle bestyrelsesmøderne, men suppleanten har kun stemmeret, når vedkomne er indtrådt for et afgået bestyrelsesmedlem.


Sekretæren udsender/udleverer referater af bestyrelsesmøderne til alle bestyrelsesmedlemmerne & suppleanten.


Bestyrelsen udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (Motorcykelmuseet).

 

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal.


Generalforsamlingen er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.


Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel sammen udsendelse af regnskabet evt. i form af Email, såfremt medlemmet har tilmeldt sig dette.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning ved formanden
 5. Fremlæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af formand (lige år)
 9. Valg af kasserer (ulige år)
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 12. Valg af suppleant til bestyrelsen (ulige år)
 13. Valg af 2 revisorer hertil for 2 år ad gangen (lige år)
 14. Fastsættelse af kontingent
 15. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest en uge før generalforsamlingen.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsesbeslutning, eller når mindst 10 medlemmer kræver det med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget begæring herom. Indvarsling sker som ved den ordinære generalforsamling.


Personvalg sker ved skriftlig afstemning medmindre generalforsamlingen beslutter noget andet. Øvrige afstemninger foretages ved håndsoprækning, dersom ingen af de fremmødte kræver skriftlig afstemning.


Der tilstræbes en ligelig fordeling af bestyrelsesmedlemmer mellem motorcykel- og radioafdelingen.


Ved stemmelighed i forbindelse med personvalg foretages lodtrækning. Ved stemmelighed om forslag bortfalder dette.


Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og indgår i foreningens protokol.

 

§6 Foreningens økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Det påhviler kassereren, at føre nøje regnskab over foreningens midler. Det af generalforsamlingen fastsatte kontingent opkræves helårligt ved udsendelse af giroindbetalingskort. Kontingentet følger kalender året og går fra 1/1 - 31/12. Bestyrelsen kan dog vedtage anden betalingsmåde, når den finder dette hensigtsmæssigt.


Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

 

§7 Hæftelser

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid eksisterende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

 

§8 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning eller sammenlægning med anden forening kan træffes på 2 af hinanden følgende ekstra ordinære generalforsamlinger, indkaldt med dette formål. De 2 ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes med mindst 1 og højst 6 ugers mellemrum.


Sammenlægges foreningen med en anden forening, så overgår formuen til den sammenlagte forening. Opløses foreningen overgår foreningens formue til MC- og Radiomuseet.

 

§9 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft den 6. november 2001. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. november 2001.

Vedtægt ændring i § 4 den 23. januar 2003.

Vedtægt ændringerne godkendt den 24. februar 2011.

Vedtægt ændringerne i §4 og 5 godkendt den 28. februar 2012.

Vedtægt ændringerne i §4 godkendt den 21. februar 2017.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Genskrevet den 08.02.2021, sgt